กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ
ก๕ ภธ ฤฟ ตผ บฝ ก๕


 ทจยษทจนๆ
 ป๙ฑพึชสถ
 ภํยฬฝฬึ
 สยนสทภทถ
 าฝมฦผ๘ถจ
 าฝมฦสยนส
 าฝมฦห฿หฯ
 ี๏มฦนๆณฬ

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> าฝมฦพภทื
าฝมฦพภทื

าฝมฦห๐บฆึ๗าชฐภจฤฤะฉ [ 2015-4-24 ]
ฮภษ๚ฒฟะยนๆฃบทวาฝมฦป๚นนฒปตรื๖ฝกฟตฬๅผ์ [ 2009-8-19 ]
ิะธพธ๖ฬๅี๏ห๙ฒ๚บ๓ด๓ณ๖ัช ี๏ห๙ทวทจฝำษ๚ฑปฒ้ทโ [ 2009-6-1 ]
ิคทภฝำึึา์ณฃทดำฆผ๘ถจฐ์ทจ [ 2009-6-1 ]
ด๒า฿ร็บ๓ณ๖ฯึษํฬๅฒปสส ฟษษ๊ว๋ผ๘ถจดฆภํ [ 2009-6-1 ]
ฮภษ๚ฒฟำกทขึํม๗ธะี๏มฦทฝฐธ [ 2009-5-10 ]
าฝมฦป๚นนฒกภ๚นภํนๆถจ [ 2008-12-27 ]
ฝ๛ึนักิ๑ะิฑ๐ถ้ฬฅกกหฤดจฝซำะอ๛ึฦถจทจนๆฯธปฏ [ 2008-12-27 ]
ฑุาชตฤาฝึ๖สกฒปตร [ 2008-12-27 ]
กถะฤัชนผฒฒกฝ้ศ๋ี๏มฦผผส๕นภํนๆทถกท [ 2008-12-14 ]
ปฏืฑฦทฑ๊สถนภํนๆถจ [ 2008-12-14 ]
สึืใฟฺฒกิคทภฟุึฦึธฤฯฃจ2008ฤ๊ฐๆฃฉ [ 2008-12-14 ]
ึชว้อฌาโะ่ฬแนฉฤฤะฉะลฯข [ 2008-12-14 ]
ศศมาืฃบุษไบ้ยษสฆอ๘ีสฝฟชอจ [ 2008-12-12 ]

นฒ14ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/1าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ