กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ
ก๕ ภธ ฤฟ ตผ บฝ ก๕


 ทจยษทจนๆ
 ป๙ฑพึชสถ
 ภ๋ป้ห฿หฯ
 ฮงณวนสสย
 าลึ๖ผฬณะ
 ืำลฎสีั๘

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> ป้า๖ผฬณะ
ป้า๖ผฬณะ

ีโะฉตฝตืหใฒปหใท๒ฦนฒำะฒฦฒ๚ฃฟฒปฟดปนีๆฒปึชตภฃก [ 2016-2-22 ]
ิ๕รดื๖ป้วฐฒฦฒ๚นซึคฃฟ [ 2015-12-17 ]
ฒปภ๋ป้ฟษาิทึธ๎ท๒ฦนฒอฌฒฦฒ๚ย๐ฃฟ [ 2015-10-28 ]
ภ๋ป้สฑฃฌศ็บฮทภึนฑปกฐพปษํณ๖ปงกฑฃฟ [ 2015-10-20 ]
ภ๋ป้บขืำธงั๘ศจำฆืขาโตฤฮสฬโปใื [ 2015-10-14 ]
ื๎ฯ๊กฐภ๋ป้ฐธกฑศหร๑ทจิบถฯฐธฑ๊ืผ [ 2015-9-25 ]
ิ๕ั๙ละถฯป้บ๓ทฟฒ๚สวส๔ำฺธ๖ศหห๙ำะปนสวท๒ฦนฒอฌห๙ำะฃฟ [ 2015-9-22 ]
ทจถจผฬณะฐธผึะตฤ3ภเณฃผ๛ฮสฬโ [ 2015-7-17 ]
ฒสภ๑ทตปนตฤว้ะฮทจยษาภพกขฯึฦผฐฑ๊ืผ [ 2015-7-7 ]
ภ๋ป้ฮนดํทฝิ๕รดาชว๓ห๐บฆลโณฅ [ 2015-7-1 ]
ท๒ฦนฒอฌีฎฮ๑ตฤทถฮงำ๋ณฅปน [ 2015-6-29 ]
ภ๋ป้ห฿หฯึะฃฌื๎ศาืฑปฮ๓ฝโตฤ16ธ๖ทจยษณฃสถ [ 2015-6-26 ]
นุำฺฒ๐วจกขป้า๖บอผฬณะตฤ13ธ๖ทจยษะกึชสถฃก [ 2015-5-14 ]
ผฬณะสฑฑุะ๋มหฝโตฤ11ฬ๕ทจยษณฃสถ [ 2015-5-13 ]
ฟษรโณบอฒปฤรโณษฤั๘าๅฮ๑ตฤว้ฟ๖ [ 2015-5-11 ]

นฒ84ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/6าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ