กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ
ก๕ ภธ ฤฟ ตผ บฝ ก๕


 อถืสษไบ้ผ๒ฝ้
 อถืสทจยษีฒ฿
 อถืสฐ์สยณฬะ๒
 ยษสฆฮชฤ๚อถืสฯืัิฯืฒ฿

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> อถืสษไบ้
อถืสษไบ้

ใ๛ลฦาชด๒ิ์ึะน๚ฐืพฦตฺาปี๒ [ 2010-4-30 ]
ยษสฆพกึฐต๗ฒ้ตฤทถฮงบอสีทัฑ๊ืผ [ 2010-4-18 ]
ยษสฆพกึฐต๗ฒ้กชกชฮชฤ๚ตฤอถืสฝจัิฯืฒ฿ [ 2010-4-18 ]
ฮฏอะต๗ฒ้---ยษสฆทวห฿หฯฮฏอะาตฮ๑ [ 2010-4-18 ]
ึะปชูชยผอนซิฐฟชดดษไบ้ยรำฮะยสฑด๚ [ 2009-12-17 ]
ดจึะร๗ึ้ ษ๚ฬฌษไบ้ [ 2009-6-6 ]
ืำฐบนสภ๏ สซพฦึฎฯ็ [ 2009-6-6 ]
อถืสำลปีฒ฿ีชาช [ 2009-6-6 ]
อถืสณษฑพ [ 2009-6-6 ]
ษไบ้ฯุอถืสำลปีฒ฿ [ 2009-6-6 ]

นฒ10ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/1าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ