กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ
ก๕ ภธ ฤฟ ตผ บฝ ก๕


 ร๑สยฐธผ
 ะฬสยฐธผ
 ะะีฐธผ

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> ตไะอฐธภ
ตไะอฐธภ

ผ๑ตฝวฎฐฒปปนฃฌทธทจย๐ฃฟ [ 2016-5-31 ]
63ึึีฉฦญผฟมฉ+5ด๓ีฉฦญะฤทจ+ทภฦญ9ีะ [ 2016-5-27 ]
ผาศหศฅสภฃฌดๆีรย๋ณษรีฃกศ็บฮฒ้ัฏบอฬแศกา๘ะะดๆฟ๎ฃฟ [ 2016-5-26 ]
าปฒปะกะฤืชดํีหธ๘ห๛ศหมหฃฟทจนูฝฬฤใิ๕รดฐ์ฃก [ 2016-5-25 ]
ื๎ธ฿ทจฃบกฐนุำฺฝปอจสยนสณตมพฑแึตทัฮสฬโกฑตฤด๐ธดศซฮฤ+ยษสฆฝโถม [ 2016-5-24 ]
ิ๕รดดฆภํท๖ั๘ทัพภทื [ 2016-5-23 ]
ล๓ำัตฤรฆฒปฤฮิญิ๒ฐ๏ฃฌพฏฬ่นฒอฌทธื๏ท็ฯี [ 2016-5-20 ]
ีฎฮ๑ศหอๆสงืูฃฌิ๕รดืทฬึีฎฮ๑ [ 2016-5-19 ]
ำรศหตฅฮปตฅทฝฮชิฑนคกฐต๗ธฺกฑทจิบละพ๖ฒปำ่ึงณึ [ 2016-5-18 ]
ฯ๋ำรธดำกผตฑึคพฃฌฑุะ๋ย๚ืใฮฤึะศาชผึฎาป [ 2016-5-17 ]
ำรศหตฅฮปฤท๑าิกฐาป้กฑฮชำษฝโณภอถฏบฯอฌ [ 2016-5-16 ]
ฝ่ฟ๎ศหลมหฃฌตฃฑฃศหธริ๕รดฐ์ฃฟ [ 2016-5-12 ]
ึฐนคืิิธผำฐเ ตฅฮปฟษฒปึงธถผำฐเทั [ 2016-5-11 ]
าตึ๗ิฺฮ๏าตนภํึะตฤศจภ๛ำ๋าๅฮ๑ [ 2016-5-10 ]
ฑปี๗อมตุษฯึึร็ฤพห๐สงืิธบ [ 2016-5-9 ]

นฒ241ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/17าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ