กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ
ก๕ ภธ ฤฟ ตผ บฝ ก๕


 ฐธภฝโฮ๖
 ณฃผ๛ื๏ร๛
 ทจยษทจนๆ
 ป๙ฑพึชสถ
 ษ๓ฒ้ฦ๐ห฿ฝืถฮ
 ษ๓ละฝืถฮ
 ฮดณษฤ๊ทธื๏
 ะฬฑ็นตใ
 ะฬสยืิห฿
 ี์ฒ้ฝืถฮ

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> ะฬสยฑ็ปค
ะฬสยฑ็ปค

ฑปธๆศหิฺษ๓ภํฐธผึะำะศจป๑ตรฑ็ปคย๐ฃฟ [ 2015-12-15 ]
ทธื๏ึฎบ๓ฃฌสฒรดสฑบ๒ะ่าชว๋ยษสฆฃฟ [ 2015-10-26 ]
ล๓ำัอฌสยฟชอๆะฆาฒปแนนณษทธื๏ฃฟฃก [ 2015-10-22 ]
ฝปอจสยนสห๙ษๆผฐะฬสยทจยษิ๐ศฮ [ 2015-10-10 ]
ด๒นูหพฑุึชฃฌฑ็ปคำะฤฤะฉึึภเฃฟ [ 2015-7-13 ]
นนณษบอฒปนนณษฝปอจีุสยฬำาตฤะะฮช [ 2015-6-15 ]
สฒรดสวปบะฬ [ 2015-5-22 ]
รฐณไพพฏศหิฑวภฝูตฤศฯถจ [ 2015-5-18 ]
กฐฮขษฬกฑภ๏วฑิฺตฤะฬสยท็ฯีำฆาฦ๐ึุสำ [ 2015-5-12 ]
ทวทจผฏืสตฝตืสวสฒรดฃฟ [ 2015-4-20 ]
ศกฑฃบ๒ษ๓ึฎบ๓ปแฑปละะฬย๐ [ 2015-4-13 ]
ืิถฏอถฐธฮดศ็สตนฉส๖ทธื๏สยสตฒปนนณษืิสื [ 2015-4-10 ]
กฐศ๋ปงตมวิกฑึฎทวทจฝ๘ศ๋ตฤศฯถจ [ 2015-1-30 ]
ตมวิฮดห์สฑสนำรฑฉมฆฟนพืฅฒถสวท๑นนณษวภฝูื๏ [ 2014-9-15 ]
ฮำรนคืสธ๑ศิฟษทธพฒปึงธถฑจณ๊ื๏ [ 2014-7-9 ]

นฒ124ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/9าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ