กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ
ก๕ ภธ ฤฟ ตผ บฝ ก๕


 ฑพตุีฒ฿
 ทจยษทจนๆ
 หพทจฝโสอ
 ะยทจนๆฝโถม

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> ะยทจหูต
ะยทจหูต

ื๎ธ฿ทจฝ๑ศีทขฒผื๎ะยถพฦททธื๏หพทจฝโสอฃจะฬฮๅอฅศจอฝโถม+หพฝโศซฮฤ... [ 2016-4-7 ]
ำชธฤิ๖สิตใฯธิ๒ร๗ศท ถสึทฟฝปาืหฐธบยิฝต [ 2016-3-25 ]
ื๎ธ฿ศหร๑ทจิบทขฒผกถนุำฺษ๓ภํวึทธืจภ๛ศจพภทืฐธผำฆำรทจยษศ๔ธษฮส... [ 2016-3-24 ]
2016ื๎ะยนคอ๖ฒนึ๚ฝ๐ศซน๚อณาปฑ๊ืผฃบ623900ิช [ 2016-3-22 ]
ึะปชศหร๑นฒบอน๚ทดผาอฅฑฉมฆทจ [ 2016-3-1 ]
กถื๎ธ฿ศหร๑ทจิบนุำฺสสำรึะปชศหร๑นฒบอน๚ฮ๏ศจทจศ๔ธษฮสฬโตฤฝโสอฃจ... [ 2016-2-23 ]
ื๎ธ฿ิบทขฒผฃบฑปึดะะศหตฤั๘ภฯฝ๐ฟษพถะะปฎฟฃกฒถถฐษกฐภฯภตกฑฃก [ 2016-2-3 ]
ศหร๑ผ์ฒ์ิบฐ์ภํ๎ฟับฑุาชะิษ๓ฒ้ฐธผนๆถจ(สิะะ) [ 2016-2-1 ]
ป้า๖ตวผวนคื๗ิะะนๆทถ [ 2016-1-29 ]
น๚ฮ๑ิบฃบ16ฬ๕ำฒด๋สฉศซรๆึฮภํอฯวทลฉร๑นคนคืสฮสฬโ [ 2016-1-20 ]
กฐภฯภตกฑฑปฯึฦฯ๛ทัึฎบ๓ฃฌิูฑปฯึฦนซหพศฮึฐฃก [ 2015-12-4 ]
ื๎ธ฿ศหร๑ทจิบทขฒผกถนุำฺสสำรกดึะปชศหร๑นฒบอน๚ฑฃฯีทจกตศ๔ธษฮสฬโ... [ 2015-11-26 ]
ื๎ธ฿ทจทขฒผกถื๎ธ฿ศหร๑ทจิบนุำฺอ๊ษฦศหร๑ทจิบหพทจิ๐ศฮึฦตฤศ๔ธษาโ... [ 2015-9-21 ]
ึะปชศหร๑นฒบอน๚น๚ผาฐฒศซทจ [ 2015-7-3 ]
ะฬทจะีฐธฃจพลฃฉฒฐธะยิ๖ศมมตใ [ 2015-6-30 ]

นฒ264ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/18าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ