กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก สีฒุฑพีพ | ษ่ฮชสืาณ
กกกกอ๘ีพสืาณ | าตฝ็ถฏฬฌ | ะยทจหูต | ะะีทจยษ | ยษสฆผำรห | ยษสฆท็ฒษ | หฝศหยษสฆ | อฦผ๖ยษสฆ | ทจยษนหฮส | ฝปอจสยนส | ทจยษฮฤส้ | ิฺฯ฿ืษัฏ
กกกกะฬสยฑ็ปค | ตไะอฐธภ | อถืสษไบ้ | นซหพบฯอฌ | ทฟฒ๚ตุฒ๚ | ป้า๖ผฬณะ | ศหษํศจภ๛ | หพทจผ๘ถจ | อ๘ย็ทจยษ | าฝมฦพภทื | ภอถฏนคษห | ิ๕ั๙ว๋ยษสฆ

ก๕ ีพ ฤฺ หั ห๗ ก๕


ฑ๊ฬโฒ้ัฏ ฤฺศฒ้ัฏ


ก๕ ศศตใะยฮล ก๕
 
   ฤ๚ฯึิฺตฤฮปึรฃบหฤดจษไบ้ยษสฆอ๘ >> าตฝ็ถฏฬฌ
าตฝ็ถฏฬฌ

กพษไบ้ร๑ผไฝ่ด๛ยษสฆืจทรกฟด๒ทวึฮภตำะะยนๆ าภทจฮฌศจะ่ึชฯ [ 2016-5-5 ]
หพทจฒฟนุำฺ2015ฤ๊น๚ผาหพทจฟผสิตฤนซธๆ [ 2015-6-12 ]
ื๎ธ฿ิบ:ื๎ะยน๚ผาลโณฅฑ๊ืผรฟฬ์219.72ิช(2015ศซฮฤ) [ 2015-5-28 ]
กพษไบ้ยษสฆถฏฬฌกฟะํผัธปฒฮผำศซสกฯุำ๒ยษสฆสยฮ๑ห๙ึ๗ศฮฃจบฯป๏ศหฃฉ... [ 2015-4-29 ]
าปล๚ทจยษทจนๆ3ิย1ศีฦ๐สตสฉ ฒปถฏฒ๚ตวผวสนุืข [ 2015-3-2 ]
บ้ณวศฺืสสะณกถฏตดฃฌฤใตฤืสฝ๐ฐฒศซย๐ฃก [ 2014-12-25 ]
12กค4ตฺาปธ๖ฯทจะ๛ดซศี บ๊ษ๊ยษสฆิฺะะถฏ [ 2014-12-5 ]
บ๊ษ๊ทจึฮฮขยฬณีสฝฦ๔ถฏ [ 2014-12-1 ]
ืจผาฐๆทดผาฑฉทจฤโฝปศหด๓ อฌพำตศวืรนุฯตสฑฃปค [ 2014-9-9 ]
หฤดจบ๊ษ๊ยษสฆสยฮ๑ห๙สขด๓ฟชาต [ 2014-7-30 ]
ศซน๚าฝมฦพภทืศหร๑ต๗ฝโนคื๗ฯึณกปแีูฟช [ 2014-6-26 ]
ฐ์ฐธึะึ๗ถฏฟชีนน๚ผาหพทจพศึ๚ [ 2014-6-26 ]
ยฤะะหพทจะะีึฐิ๐ ฮฌปคษ็ปแนซฦฝีาๅ [ 2014-6-26 ]
ฯฐฝฦฝฃบัฯภ๗ด๒ป๗ธ๗ภเถพฦททธื๏ป๎ถฏ ผแพ๖ถ๔ึฦถพฦทฮสฬโย๛ัำสฦอท [ 2014-6-26 ]
ฝ๔ฝ๔ืฅืกหพทจิ๐ศฮึฦีโธ๖นุผิ๚ิ๚สตสตืฅบรหพทจธฤธ๏ธ๗ฯ๎ศฮฮ๑ยไสต [ 2014-6-26 ]

นฒ314ฬ๕ผวยผ ตฑวฐฮชฃบ1/21าณ 7 ษฯาปาณ 8 ฯยาปาณ ฬ๘ืชตฝ  าณ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
ษไบ้ยษสฆอ๘ฐๆศจห๙ำะ COPYRIGHT©2008กกกก อ๘ีพีพณคQQ:379286435 กกำสีฑเย๋ 629200
อ๘ีพำสฯไฃบ0825lsw@163.com ส๑ICPฑธ05001611บล อฦผ๖อ๘าณไฏภภทึฑๆยส1024*768
ษ๙ร๗ฃบ ษไบ้ยษสฆอ๘ตฤฤฺศฒฟทึภดิดำฺปฅมชอ๘ฃฌฮารวืชิุตฤฤฟตฤสวฮชมหฬแนฉธบรตฤทจยษึชสถภดฦีผฐทจยษฃฌทฮ๑นซึฺกฃ
ตซอ๘ีพษฯตฤฤฺศฤัาิละถฯสวท๑ำะวึศจฮสฬโฃฌนสดหฃฌศ็น๛ฤ๚ทขฯึฑพีพตฤฤฺศวึทธมหฤ๚ตฤศจาๆฃฌว๋มชฯตีพณคฃฌฮารวปแมขผดษพณฃฌฑฃึคฤ๚ตฤศจาๆกฃ